کجارو نویسنده تمام وقت استخدام می‌کند

کجارو قصد دارد برای تکمیل تیم تحریریه خود در بخش مجله، نویسنده و مترجم تمام وقت استخدام کند.