چه افرادی مجاز به نشستن در صندلی‌های کنار در اضطراری هواپیما نیستند؟

صندلی‌هایی که کنار در خروج اضطراری هواپیما قرار دارند، بین مسافران خیلی پرطرفدار هستند؛ اما برای نشستن روی آن‌ها باید از فیلتر محدودیت‌ها و قوانین خاصی عبور کرد.