چطور برای بارهای گمشده در هواپیما خسارت بگیریم؟

بیشتر مسافران هواپیماها نمی‌دانند که به‌خاطر بارهای گمشده‌ی خود یا حتی آسیب‌دیدن آن‌ها در حین پرواز می‌توانند خسارت دریافت کنند.