چرا نباید در هواپیما چای و قهوه نوشید؟

یکی از اسراری که مهمانداران هیچ‌گاه برای مسافران فاش نمی‌کنند، این است که آن‌ها به هیچ وجه از چای یا قهوه هواپیما نمی‌نوشند!