منطقه آزاد چابهار؛ معرفی مناطق آزاد ایران

منطقه آزاد تجاری - صنعتی يکی از مناطق اقتصادی ويژه با موفعيت راهبردی بوده که در جنوب شرق ايران و در کنار دريای عمان و اقيانوس هند واقع شده است.