مقاصد غذایی کمتر شناخته‌شده در آسیا کدامند؟

بسیاری از گردشگران در سفر به کشورهایی نظیر ترکیه و گرجستان، به‌دنبال چشیدن غذاهای محلی مختلف هستند تا تجربه‌ی ویژه‌ای از گردشگری غذایی آن‌ها به دست آورند.