قهوه‌خانه به قهوه‌خانه؛ پیاده‌روی در جاده‌های دور از جمعیت نپال

قهوه‌خانه‌های کمپ اصلی اورست میزبان هزاران مسافر پیاده‌ای است که راه دیگری برای پیاده‌روی در این مناطق نمی‌شناسند.