عجایب باستانی که در اثر تغییرات آب و هوایی آشکار شدند

تغییرات آب‌وهوایی تاثیرات منفی بسیاری داشته و دارند اما تنها جنبه مثبت آن آشکار شدن یک سری عجایب باستانی است که زیر آب مانده بودند.