طوفان‌های سمهناک جوی؛ تفاوت چرخند، توفند دریایی و تایفون چیست؟

فرقی نمی‌کند چه نامی برای این طوفان‌های وحشتناک بگذاریم، آن‌ها پدیده‌های سهمناک طبیعی هستند که ظرفیت این را دارند که ویرانی‌های غیر قابل تصوری به وجود بیاورند.