شما مقصد سفر را چگونه انتخاب می‌ کنید؟

گاهی هم هست که می‌خواهیم راهی سفر شویم، کیف پول و مرخصی و همه چیز مهیا است، ولی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم به کجا برویم!