ساختمان جیپ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید

ساختمان جیپ، اثر وارطان هوانسیان، پس از طی مراحل قانونی به شماره ۳۲۵۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.