رستوران های تاریخی سلطان احمد، در قلب استانبول

چشیدن غذا در رستوران‌های سلطان احمد، در قلب استانبول قدیم یکی از تجربیاتی است که در سفر به این شهر نباید از دست بدهید.