راهکار شهر رم برای حفاظت از فواره تروی

شهرداری رم، در اطراف فواره تروی، از فواره‌های تاریخی و مشهور شهر، حصاری نصب می‌کند تا از آن در برابر رفتارهای خطرآفرین گردشگران محافظت کند.