در سفرهای هوایی، از چه کارهایی اجتناب کنیم؟

امروزه مردم زیادی با هواپیما پرواز می‌کنند و از همین رو، وسایل داخل هواپیما منبع آلودگی و میکروب هستند که می‌توانند باعث بیماری شوند؛ پس هنگام پرواز، توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرید.