جرش؛ شهری باستانی در اردن که شکوه و جلالش را به رم مدیون است

جرش، یک قطب تجاری با گذشته‌ای مشهور تحت حاکمیت رومیان بسیار متمول شد. امروز، بناهای مسحورکننده شهر کماکان مانند یک چراغ دریایی، گذشته باشکوهش را به تصویر می‌کشند.