تور مجازی: اندونزی؛ سفر به مجمع‌الجزایر راجه آمپات

مجمع‌الجزایر راجه آمپات، بهشتی کوچک در کشور اندونزی هستند که به‌خاطر تنوع زیستی بی‌نظیر و مرجان‌های متنوع، مشهور شده‌اند.