بهترین دانشگاه های کانادا را بیشتر بشناسید

کانادا کشوری است که تعدادی از تاپ ترین دانشگاههای دنیا را دارد. در واقع طبق رتبه بندی های مراجع معتبر، ۳۰ موسسه کانادایی در بین بهترین های دنیا قرار دارند.