بستن کمربند ایمنی در حین پرواز، چه مزیتی دارد؟

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که بستن کمربند ایمنی، تنها در زمان برخاستن و نشستن هواپیما ضروری است؛ در حالی که واقعیت از موضوع دیگری حکایت دارد.