برای وسایل گم‌ شده در هواپیما چه اتفاقی می‌افتد؟

هر روز پروازهای زیادی انجام می‌شود که مسافران‌شان، گذرنامه‌، کیف‌ دستی، عینک‌ و پالتوی خود را در آن‌ جا می‌گذارند. برای این وسایل چه اتفاقی می‌افتد؟