اولین دریانوردی که کره زمین را دور زد، چه کسی بود؟

با گذشت ۵۰۰ سال از سفر ماژلان به دور جهان، میراث این کاوشگر دریایی کماکان پیچیده و مورد مناقشه از سمت برخی تاریخ‌نگاران است.