انقراض حیوانات چه تاثیری بر سرنوشت انسان دارد؟

انقراض حیوانات تهدید بزرگی برای نسل بشر نیز محسوب می‌شود؛ انسانی که خود باعث ناپدیدشدن هزاران هزار گونه حیوانی و گیاهی است.