استانبول را متفاوت تجربه کنید: سلطان احمد قلب استانبول قدیم

در منطقه سلطان احمد استانبول، قلب تپنده ترکیه با معماری باشکوه و فضایی سحرانگیز، از تجربه کردن چه چیزهایی نباید غافل شویم؟