جشن سده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس قرار گرفت

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، طی ابلاغی در خصوص ثبت جشن سده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس، استانداران کشور را به حفظ و احیای این جشن فراخواند.